Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 2 W RZEPINIE

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2 w Rzepinie, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych zwanego dalej Rozporządzeniem, informuje, iż:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Rzepinie jest Przedszkole Samorządowe nr 2 w Rzepinie, reprezentowane przez Dyrektora, który na podstawie art. 6 ust.1 pkt a/b/c/d/e/f, przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz w interesie publicznym.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych (IOD) w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Rzepinie jest osoba wyznaczona przez Administratora na mocy umowy. Z IOD można się skontaktować drogą elektroniczną pod adresem IOD@psnr2.pl

3. Odbiorcą danych osobowych są instytucje upoważnione z mocy prawa lub gdy jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz zadań publicznych.

4. Zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres nauki.  Po zakończeniu nauki, wszystkie zebrane dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane przez czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa. Brakowanie dokumentów będzie odbywać się w porozumieniu z Archiwum Państwowym.

4a. Zebrane dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej www.psnr2.pl wynikają z dobrowolnej rejestracji użytkownika, ma on możliwość zamieszczenia również swojego zdjęcia. Dane jakie są zbierane to imię, nazwisko, nick, adres IP, ewentualnie zdjęcie (avatar). Dane te wykorzystywane są przez Administratora tylko w celu identyfikacji autora zamieszczanego komentarza na stronie oraz autoryzowanego, w wyniku zalogowania, pobierania plików jak i do ewentualnego kontaktu czy przekazania informacji. Dane te nie są udostępniane i wykorzystywane w celach marketingowych. Czas przetwarzania tych danych jest zgodny z okresem ich retencji. Na wniosek osoby zainteresowanej do Administratora lub IOD, dane te mogą zostać poprawione albo usunięte. Ich usunięcie skutkować będzie brakiem możliwości korzystania ze strony www.psnr2.pl w pełnej funkcjonalności w tym z brakiem możliwości komentowania postów jak i pobierania plików wymagających autoryzacji poprzez zalogowanie.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z przepisów prawa. Wszelka chęć zmiany danych powinna zostać zgłoszona do Administratora bądź Inspektora Ochrony Danych.

6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, każdej osobie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Rzepinie, każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Administratora, Inspektora Ochrony Danych lub organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.